Máy oxy trong nuôi trồng thủy sản

Nồng độ khí oxy hòa tan trong nước ảnh hưởng lớn tới sinh trưởng phát triển của thủy sản, đặc biệt trong ngành nuôi tôm, cá công nghiệp. Theo chuyên gia về thủy sản, nồng độ oxy hòa tan yêu cầu khoảng 5ppm đạt ngưỡng, tạo môi trường thuận lợi cho thủy sản phát triển mạnh mẽ.